ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE BEAUTIFUL SMALL VILLAGES

จำนวนการเข้าขม 4 ครั้ง
ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE BEAUTIFUL SMALL VILLAGES - KTravel And Experience
รหัสทัวร์
121-7697
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - ก.ค.67
ช่วงเวลา
12 วัน 9 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • กอลม่า-หมู่บ้านอองกีเชม -รอคคามาดูร์-ลาโร๊ค กาแยค
 • แซงต์ เอมิลิยองนองต์-โรชฟอร์ต อองแตร์-วานส์-มองต์ แซงต์มิเชล ดินาน
 • อองเฟลอร์- เอเตอร์ ต๊าต-รูออง

แผนการเดินทาง

22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเข้าที่ 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)ประตู 4 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

*เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

00.35 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองซูริค โดยเที่ยวบินที่ TG970

06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินซูริค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส เมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมักจะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกันด้วยบรรยากาศที่สวยงามสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่จึงทำให้เมืองกอลมาร์เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน เดินทางถึง เมืองกอลมาร์ นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามมีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติกจนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซ ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ มีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (EGUISHEIM) หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” รวมทั้งเป็นหนึ่งในเส้นทางการชิมไวน์ทางตะวันออกของประเทศ อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีกด้วย เดินทางถึง หมู่บ้านอองกีเชม นำท่านเดินชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคดเคี้ยวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็นอย่างดีชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณที่แต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใส  และเดินลัดเลาะไปชมหมู่ดอกไม้หลากสีสันที่ออกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน ราวกับจะเชื้อเชิญแขกต่างถิ่นให้เข้าไปชื่นชมความงดงาม และชมลานน้ำพุที่สร้างในแบบเรเนสซองส์ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่หลายคนอาจบ่นเสียดาย ถ้าหากไม่ได้ไปเยือน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดีจอง (Dijon) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่โรงแรม OCEANIA LE JURAหรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (Lyon) นั้นเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโรน Rhone และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์ หรือแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดย เมืองลียง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้รับการบรรจุ เมืองลียงไว้ในรายชื่อของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินเล่นใน เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลิยง (Hotel de Ville) นำท่านชม อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคาร แห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลาง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถูกเปิดขึ้นมาใหม่ในปี 1993

นำท่านชม โบสถ์นอร์ดเทอร์ดาม หรือชื่อที่เป็นทางการคือ Basilique Notre-Dame de Fourvière ตั้งอยู่บนยอดเขา ทำให้สาม  ารถมองเห็นได้จากเกือบทุกที่ในเมืองลียง สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของเมือง แต่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่อ  งเที่ยวยอดนิยมในลียงด้วย ชื่นชมการตกแต่งภายในที่ประดับด้วยทองที่วิจิตรอลังการ และชมทิวทัศน์เมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ของชาวโรมันโบราณในปี 1896 โดยผสมผสานศิลปะไบแซนไทน์และโรมาเนสก์เข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับ Sacré-Cœur ในปารีส โบสถ์นี้ได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคและสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจของโบสถ์คาทอลิกต่ออำนาจของฝ่ายอาณาจักร และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมือง แกลร์ม็งต์-แฟร์รองด์ (Clermont-Ferrand) เมืองหลวงของแคว้นโอแวร์ญ ที่ยังคงรักษาสภาพแบบเดิมๆเอาไว้ให้ผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่โรงแรม HOTEL OCEANIA CLEMONT FERRAND หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมือง โรคามาดัวร์ (Rocamadour) ตั้งอยู่เชิงผาในภูมิศาสตร์อันเหลือเชื่อเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Ring นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์พระแม่แห่งโรคามาดัวร์ (Chapelle Notre-Dame) เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแสวงบุญที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษารูปสลักไม้ของ “พระแม่มารีดำ” (Black Madonna) ที่เชื่อกันว่าแกะโดยนักบุญอามาดูร์เอง ถัดลงมาด้านล่างของโบสถ์ บริเวณกำแพงหินคุณจะพบกับ ดาบดูเรนดา (Durendal) ที่เสียบหักอยู่บนอยู่บนผา ซึ่งมีการกล่าวกันว่า ดาบเล่มนี้เป็นดาบของวีรบุรุษโรแลนด์ อัศวินที่มีชื่อเสียงในอดีตนั่นเอง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ลาโรค กาแยค (La Rougue Gageac) เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ด้วยเอกลักษณ์ของเหล่าอาคารบ้านเรือนสีเหลืองทอง รวมไปถึงวิถีการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิม เป็นเมืองเล็กแต่มากไปด้วยความงดงาม และน่ามาเยือนเป็นที่สุด นำท่าน ชมทิวทัศน์ 2 ฝั่งที่สวยงาม มีทั้งชาโตว์ หลายแห่ง ไร่องุ่น และธรรมชาติที่บริสุทธิ์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แซ็ง-เตมีลียง (Saint-Emilion) นับเป็นเขตพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดของแคว้น ซี่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของภูมิทัศน์ ไร่องุ่นประวัติศาสตร์ ที่รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปัจจุบัน และยังคงทำการเพาะปลูกองุ่นที่ยังคงรักษาคุณภาพองุ่น เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตไวน์ในภูมิภาคไว้ได้เป็นอย่างดี

โดยมีการ  กำหนดมาตรฐานการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด ถือว่าเมืองแห่งไวน์แดง ที่มีความงดงามด้วยตัวเมืองเก่าที่สร้างด้วยหินปูนทั้งหมด เป็นเมืองที่โดดเด่นที่สุดในด้านการผลิตไวน์ และมีไร่องุ่นที่มากมายสุดลูกหูลูกตา ให้ท่านได้เลือกซื้อ และชิมไวน์รสนุ่ม ณ ชาโตว์ชื่อดังของเมือง

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

พักที่โรงแรม CHATEAU GRAND BARRAIL หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาโรแชล (La Rochelle) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค เมืองศูนย์กลางอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมสดๆ รสเยี่ยมเป็นที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศส

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองน็องต์ (Nantes) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด

ลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลา ลัวร์ในประเทศฝรั่งเศส น็องต์เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในค.ศ.2004 นิตยสารไทม์บรรยายน็องต์ว่าเป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆ ในยุโรป”

นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแซ็งต์-ปิแยร์ (Saint Pierre Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติฝรั่งเศส โดยช่วงศตวรรษที่ 16 ได้รับความเสียหายจากสงครา  มศาสนาระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแต๊นต์ ต่อมาศตวรรษที่ 17 ถูกสร้างขึ้นมาใหม่

นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาท Chateau des Ducs de Bretagne ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และใช้เป็นทั้งที่พักอาศัยและใช้เป็นป้อมปราการทางทหารด้วย ปัจจุบันที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (อาหารมิชลิน)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL RADISSION BLU หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมือง โรชฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort en tre) ได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองเล็กที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส อาคารบ้านเรือนถูกสร้างด้วยหินปูนและหินเกรนิต อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดินเล่นชมเมือง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานส์ (Vannes) เป็นเมืองเก่าของแคว้นบริทานี่ ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีเอกลักษณ์โดยมีถนนเล็กๆที่ปูด้วยหินและประตูเมืองยุคกลาง มีบ้านกรอบไม้ซุงที่มีสีสันเฉพาะตัว เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ เพราะมีทั้งโซนเมืองเก่าสมัยยุคกลางที่ยังคงรักษาไว้อย่างดี และมีท่าเรือเล็กๆไว้จอ ดเรือใบลำน้อยด้วย มีปราสาท มีป้อมปราการและกำแพงเมืองเก่าที่ยังคงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตให้เราสัมผัสได้

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูป มหาวิหารแห่งวานส์ หรือเรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญเปโตรแห่งวานส์ (Cathédrale Saint-Pierre de Vannes) มหาวิหารแห่งแรกของเมืองวานส์นั้นถูกทำลายลงในปีค.ศ. 919 จากการรุกรานของชาวไวกิ้งในแคว้นเบรอตาญ ต่อมาได้มีการสร้างขึ้นใหม่ราวค.ศ. 1020 โดยสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ วัตถุดิบหลักที่ใช้คือหินแกรนิต และต่อมาได้มีการต่อเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม BEST WESTERN PLUS VANNES หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีน็อง (Dinan) เป็นเมืองเล็กๆเก่าแก่อีกเมือง เป็นเมืองเล็กๆโดยมีเเม่น้ำ La Rance ไหลผ่าน มีเขตบ้านเมือ งเก่าที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นอีกเมืองที่ยังคงรักษากำแพงเมืองเก่าไว้ได้อย่างดี มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆหลายแห่ง เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆเงียบสงบ มีท่าเรือที่เรียกว่า Le Port de Dinan ให้ท่านได้เดินเล่มชมเมือง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

บ่าย  จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์ มาโล (SAINT MALO) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด อีลล์-เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แคว้นเบรอตาญ เป็นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี

นำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์แซงต์มาโล (SAINT MALO CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่นิกาย โรมันคาทอลิก โดยโบสถ์  ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1108

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL OCEANIA SAINT MALO หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงแซงต์-มิเชล

นำท่านชม มหาวิหารมงแซ็งต์ มิเชล (Mont Saint Michel Cathedral) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่ว่า “มงแซ็งต์ มิเชล” ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้น

นอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ ชมตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบ จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลส์ (Deauville) ที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครั้ง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง   The Devil Wears Prada อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือช้อปปิ้ง ณ ห้องแพรงตอง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

พักที่โรงแรม HOTEL DU GOLF BARRIERE หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็องเฟลอร์ (HONFLEUR) เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่า เก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่ สัมผัสเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งนี้ด้วยการเดินไปชมเรือยอร์ช และเรือประมงที่มากไปด้วยสีสันอันสดใส ท่านสามารถพบกับช่องแ  คบ บ้านเก่าและถนนที่งดงาม, เหมืองเกลือ และโบสถ์ Saint Catherine's เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร

นำท่านถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน (Saint Catherine's) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับ  ความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ LOBSTER

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอทเทรทาท์ (Etretat) "หมู่บ้านเอทเทรทาท์" (Etretat Village) หมู่บ้ านเล็กๆริมชายฝั่งในจังหวัดแซน-มารีตีม (Seine-Maritime) เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อ เสียงและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส นำท่านชม "หน้าผาและเสาหินโค้งธรรมชาติแห่งเอทเทรทาท์" (The Cliffs at Etretat) โดยจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ กลายเป็นสถานที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวและศิลปินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่ขนานไปกับแนวยาวของชายฝั่ง ซึ่งมีความสวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองรูอ็อง ( ROUEN ) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มังดี และ บัส-นอร์มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลางอีกด้วย

นำท่านแวะถ่ายรูป วิหารนอร์ทเตอร์ดัมแห่งเมืองรูอ็อง  (NORTRE-DAME DE ROUEN) สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1240 จากนั้นมี  การบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถ์นี้เป็นที่รู้จักจากภาพวาดของ ศิลปินโมเนต์ ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ด้วยภาพเขียนคอลเลคชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า จิแวร์นี (GIVERNY) นำท่านชมบ้านโมเน่ต์ ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ที่โด่งดัง บ้านสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด, ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในบ้านยังคงสภาพเดิม ห้องนั่งเล่น, ห้องนอนและห้องครัวนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทำครัวครบครัน สะท้อนให้เห็นว่าโมเน่ต์เป็นคนพิถีพิถัน ไฮไลท์ของบ้านคือ สวนสวย 2 แห่งที่อยู่ในที่เดียวกัน จากนั้นนำท่านชม สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝรั่งเศส “คลอส นอร์แมนด์” (Clos Normand) และสวนไม้น้ำ ขึ้นมาคู่กับสวนไม้ดอก เหมือนกับโมเน่ต์ได้ตวัดปลายพู่กันลงบนผ้าใบ กลางสวนไม้น้ำมีสระบัวที่เป็นต้นกำเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพื้นน้ำในสระบัวเป็นสิ่งที่โมเน่ต์ชื่นชอบ

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปารีส (Paris) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจนถึงกรุงปารีส

นำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีสเป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส์ เดิมเป็นท้องทุ่งและสวน มีที่มาจากคำว่า "ทุ่งเอลิเซียม" จากเทพปกรณัมกรีก ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนี้ไปสู่ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส และที่นี่ท่านสามารถขึ้นไปชมชั้นบนของประตูชัยได้ โดยเดินขึ้นขั้นบันได 284 ขั้น หรือใช้ลิฟต์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบเต็มๆ หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยต ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเริ่มเปิด ณ ที่ปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแล้วประมาณ 1 ศตวรรษ ห้างลาฟาแยตเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื้อที่ของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม.

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาลล์ เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.40 น.  ออกเดินทางจากปารีส สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931

05.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
23 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67175,000 บาท35,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67179,900 บาท39,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67175,000 บาท35,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67175,000 บาท35,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67175,000 บาท35,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค//ชาร์ล เดอ โกล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (กรณีแชงเก้นวีซ่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปจะต้องชำระเพิ่ม)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ ท่านละ 50 ยูโร ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 40 ยูโร ตลอดการเดินทาง หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่าง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
175,000 บาท
รหัส 121-7697 ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE BEAUTIFUL SMALL VILLAGES
ราคาเริ่มต้น 175,000 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - ก.ค.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://ktravel.co.th/tour.php?tour_id=4925

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/008/121-7697.pdf

สนใจติดต่อ KTravel And Experience
เลขที่ใบอนุญาต 11/06238
โทร +66 2 585 4291 ,+66 96 635 1969
LINE ID kellybangkok
อีเมล ktravelexp@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
KTravel And Experience
เลขที่ใบอนุญาต 11/06238

69/61 Village No.2 ,Bangplub Sub-district , Pak kret District ,Nonthaburi 11120 BKK office : 499 Somdejprapinklao Rd.,Bangyeekhan , Bangplad , Bangkok Thailand 10700

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา