ทัวร์ฝรั่งเศส มองบลังค์ อิตาลี

จำนวนการเข้าขม 2 ครั้ง
ทัวร์ฝรั่งเศส มองบลังค์ อิตาลี - KTravel And Experience
รหัสทัวร์
009-8370
วันที่เดินทาง
เม.ย.67
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Austrian Airlines (OS)

ไฮไลท์

  • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา Alguille du Midi 
  • ปารีส ช้อปปิ้ง Galeries Lafayette 
  • ดิฌง อานซี ชาโมนิกส์ ทูริน เจนัว มิลาน

แผนการเดินทาง

20.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 10 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน Austrian Airlines (OS) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

23.40 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา โดยสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS026 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

07.05 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS411 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.10 น.  เดินทางถึง เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงของฝรั่งเศส สถานที่ในฝันแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำแซนบริเวณตอนเหนือของประเทศ หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก เมืองแห่งศิลปะ แฟชั่น การศึกษา นำทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางเข้าไปยังเมืองหลวงปารีส

นำทุกท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de  la Concord) จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองที่สำคัญ ในอดีตนั้นบริเวณนี้เคยเป็นลานประหาร แม้กระทั่งบุคคลสำคัญอย่างกษัตริย์หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวเน็ตก็ถูกประหารที่นี่ แต่ปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้มักคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยว และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเมือง จัตุรัสนี้กินพื้นที่กว้างถึง 76,000 ตารางเมตร ถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส กลางจัตุรัสนั้นโดดเด่นเสาโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ที่ได้รับมอบมาจากอียิปต์ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 2 แวะถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายสำคัญของปารีส ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนที่สวยที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลกและยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกในสมัยโบราณ ถ่ายรูปที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์กแห่งกรุงปารีส  หอคอยสูง 324 เมตรหรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้นแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 อยู่คู่บ้านคู่เมืองปารีสมาตลอด 130 กว่าปี อีกหนึ่งเอกลักษณ์คือ หอไอเฟลนั้นสร้างขึ้นด้วยเหล็กหล้าเกือบทั้งหมด ด้านบนยังเป็นจุดชมวิวชั้นเยี่ยมแสนโรแมนติก

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) หรือพระราชวังลูฟวร์ในอดีต เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดของปารีส เป็นที่รวบรวมงานศิลปะที่มีค่าที่ของโลกจำนวนมาก แวะช้อปปิ้งร้าน Benluxe ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ

จากนั้นไปยังห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ชื่อดังของปารีส ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในอาคารเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อีกทั้งยังยิ่งใหญ่อลังการ สมกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เครื่องสำอาง อาทิ Chanel , Christian Dior, Prada, Balenciaga ฯลฯ รวมไปถึงมีภัตตาคารซึ่งให้บริการอาหารฝรั่งเศสซึ่งเป็นรสชาติเฉพาะของเมืองปารีสอีกมากมาย

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

ที่พัก   โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่าน ล่องเรือ บาโต มูช (Bateaux-Mouches) ชมวิวแม่น้ำแซนน์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ำ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เกาะกลางแม่น้ำอีลเดอลาซิติ มหาวิหารนอเทรอดาม หอไอเฟล หนึ่งในความประทับใจที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนปารีส

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (Dijon) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.)  อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส เป็นอีกเมืองที่สำคัญในด้านการคมนาคมของฝรั่งเศส แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าโบสถ์แซงค์เบ-นีญ (Saint-Benigne) โบสถ์โบราณสไตล์โกธิคที่ ที่มีหอระฆังสูงที่สุดในเมืองใต้ถุนโบสถ์ปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพเปิดให้เข้าชมภายในได้ 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    โรงแรม Mercure Dijon Centre Clemenceau ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง อานซี (Annecy) (ระยะทาง 280 กม. / 4 ชม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่แฝงเสน่ห์เอาไว้มากมาย การันตีความงามด้วยสมญานามว่า “เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์” เพราะเมืองเก่าแก่แห่งนี้จะมีคลองเล็กแทรกอยู่ทั่วๆ เมือง คล้ายเมืองเวนิสแห่งอิตาลี เมืองอานซียังมากด้วยเสน่ห์ในแบบฝรั่งเศสที่ยิ่งสร้างความน่าสนใจให้กับเมืองริมทะเลสาบแห่งนี้ และนอกจากทัศนียภาพของวิวสวยๆ โดยรอบแล้ว ยังมีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่อนุรักษ์เอาไว้ตั้งแต่ยุคกลางที่เห็นได้ทั่วเมืองเป็นอีกหนึ่งจุดของเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างดี

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกส์ (Chamonix) ประตูสู่หลังคายุโรป (ระยะทาง 100 กม. / 1.30 ชม.) ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขามองบลังค์ เป็นเมืองตากอากาศ และเมืองสกีรีสอร์ทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่บริเวณชายแดนของฝรั่งเศสที่ติดกับสวิตเซอร์แลนด์ เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1924 มีภูเขาสูงรายล้อม โดยเฉพาะภูเขามองบลังค์ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก นอกจากนี้อาคารบ้านเรือนในสไตล์ฝรั่งเศสยังสวยงามและเป็นทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองที่มีภูเขามองบลังค์ที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังแสนงดงาม ชมร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก   โรงแรม Big Sky Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งกระเช้าไปยัง สถานี Auiguille du Midi ที่มีระดับความสูง 3,842 เมตร กระเช้านี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก เป็นอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศน์สุดอลังการ สามารถชม ยอดเขามองบลังค์ ยอดเขาที่ครองตำแหน่งยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ด้วยความสูงถึง 4,809 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ 3 ประเทศ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลีได้อีกด้วย ไฮไลท์อีกอย่างบนสถานีนี้ก็คือ The Step in the Viod ห้องพื้นกระจกที่ยื่นออกมานอกตัวอาคาร หากขึ้นไปยืนตรงนั้นจะมองเห็นพื้นเบื้องล่างที่อยู่ต่ำลงไปกว่า 3,000 เมตรได้อย่างชัดเจน แถมด้วยวิวสวยๆ ที่ไม่มีอะไรมาบดบัง ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับวิวสวยๆ และรูปเก๋ๆ เป็นที่ระลึกกลับบ้าน

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางสู่เมือง ทูริน (Turin) (ระยะทาง 169 กม. / 2.30 ชม.) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของอิตาลี เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเคยเป็นถึงเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอิตาลี นำท่านเที่ยวชมเมืองทูรินที่ จัตุรัสซานคาร์โล (Piazza San Carlo) หนึ่งในจัตุรัสหลักกลางเมืองของทูริน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบให้จัตุรัสและบริเวณโดยรอบให้เป็นสไตล์บาโรค จัตุรัสนี้เป็นจุดรวมพลและชุมนุมของชาวเมืองมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันก็ยังคงความสำคัญด้วยการเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล คอนเสิร์ต พาเหรด และอีกมากมาย จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้อยู่ที่ อนุสาวรีย์เอ็มมานูเอล ฟิลลิเบิร์ท (Emmanuel Philibert) รูปสลักบรอนซ์ของดยุคแห่งซาวอยในท่าทางขี่ม้าออกศึก ที่ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส บริเวณโดยรอบจัตุรัสนั้นเป็นอาคารปิดล้อม 4 ด้านที่มากมายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้าทั้งแบรนด์เนม และแบรนด์พื้นเมืองก็มีให้เลือกชม

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Turin-corso Francia ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย (Serravalle Scrivia) (ระยะทาง 131 กม. / 2 ชม.) เลือกซื้อสินค้า ณ McArthurGlen Outlet Serravalle อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ไม่ควรพลาด ภายในมีร้านค้าพร้อมให้บริการและเลือกซื้อมากถึง 240 ร้านค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นArmani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, Fendi, Gucci, Puma และอีกมากมาย พร้อมด้วยข้อเสนอชั้นดีด้วยการลดราคาสูงสุด 70% ให้ได้ช้อปปิ้งกันกันอย่าเต็มอิ่ม

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อการช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง **

เดินทางเข้าสู่เมือง เจนัว (Genoa) เมืองหลวงของกูเรีย (Liguria) (ระยะทาง 55กม. / 1 ชม.)  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 6 ของอิตาลีอีกด้วย และด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ติดทะเล ทำให้เมืองเจนัวเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นำท่านเที่ยวชมเมืองเจนัว จัตุรัสเฟอร์ราริ (Piazza De Ferrari) จัตุรัสหลักของเมืองเจนัว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นเหมือนตัวแบ่งระหว่างย่านเมืองเก่าที่มากมายไปด้วยประวัติศาสตร์หลายร้อยปี กับย่านเมืองใหม่ที่แสนทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆ จัตุรัสเฟอร์รารี่นั้นโดดเด่นด้วยแลนด์มาร์กหลักก็คือ น้ำพุขนาดใหญ่ใจกลางจัตุรัส ที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และพระราชวังมากมายที่ล้วนล้ำค่าทั้งด้านความงามและประวัติศาสตร์ ไม่ไกลจากจัตุรัสเฟอร์ราริก็จะพบอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองคือ มหาวิหารเจนัว (Genoa Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแห่งเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค แห่งนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12-14 ด้วยสไตล์การตกแต่งที่ผสมผสานแต่ลงตัวอย่างน่าทึ่งของสไตล์โรมาเนสก์ และโกธิค ด้านนอกดูยิ่งใหญ่และเรียบหรู ส่วนด้านในนั้นประณีตและงดงามด้วยงานศิลปะแสนวิจิตรที่ตกแต่งอยู่ทั่ววิหารดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมกันมากมาย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม NH Genova Centro ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง มิลาน (Milan) เมืองแฟชั่นของโลก นำท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Piazza del Duomo) ศูนย์กลางเมือง เป็นสถานที่ตั้งของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจำเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้ เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่นครรัฐวาติกัน เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจำนวนมากถึง 135 ยอด ด้วยความสูง 157 เมตรและกว้างถึง 92 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อนจำนวนมากที่ประดับอยู่โดยรอบ **ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมมหาวิหาร ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ ท่านละประมาณ 200 บาท**

บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังมีสัญลักษณ์เด่นอยู่คือ อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี อนุสาวรีย์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1896 เพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิตาลีในปี 1861 เป็นรูปปั้นทรงม้าในอิริยาบถกำลังออกรบอยู่บนแท่นหินอ่อน ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทซฟอร์ซา (Sforza Castle) จุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนมิลาน ด้วยขนาดที่ใหญ่โตทำให้เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16-17 ปัจจุบันภายในเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่ศิลปะสวยๆ แล้วแวะถ่ายรูปกับ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) โรงละครคู่เมืองมิลานมานานกว่า 230 ปี แห่งนี้เป็นอาคารสีขาวที่ดูภายนอกแม้จะไม่สะดุด แต่ภายในนั้นอลังการด้วยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหรา เป็นสถานที่แสดงโชว์ชื่อดังมากมาย ที่ด้านหน้าโรงละครสกาล่าบริเวณจัตุรัส พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เองที่เราจะได้เห็นรูปปั้น อนุสรณ์แห่งลีโอนาร์โด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลีโอนาร์โด ดาวินซี นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาตร์คนสำคัญของโลก

** อิสระอาหารมื้อกลางวัน เพื่อการช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง **

อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, Armani, Borsalino, Luisa Spagnoli, Bric’s, Tod’s, Swarovski, Stefanel, Massimo Dutti เป็นต้น ในอาคารขนาด 4 ชั้น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.35 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน Austrian Airlines (OS) เที่ยวบินที่ OS516 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศไทย

23.25 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS025 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67108,888 บาท20,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
108,888 บาท
รหัส 009-8370 ทัวร์ฝรั่งเศส มองบลังค์ อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 108,888 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67
เดินทางโดย Austrian Airlines (OS)
ดูเพิ่มเติม https://ktravel.co.th/tour.php?tour_id=5229

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/008/009-8370.pdf

สนใจติดต่อ KTravel And Experience
เลขที่ใบอนุญาต 11/06238
โทร +66 2 585 4291 ,+66 96 635 1969
LINE ID kellybangkok
อีเมล ktravelexp@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
KTravel And Experience
เลขที่ใบอนุญาต 11/06238

69/61 Village No.2 ,Bangplub Sub-district , Pak kret District ,Nonthaburi 11120 BKK office : 499 Somdejprapinklao Rd.,Bangyeekhan , Bangplad , Bangkok Thailand 10700

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา